Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 1.
W ramach ponoszonej opłaty do PSZOK-u można oddawać:

- odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- odpady wielkogabarytowe (w ilości nie większej niż 300 kg rocznie przypadających na każdą złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- zużyte opony (w ilości 4 szt. rocznie przypadających na każdą złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 3 worków o pojemności 100 litrów rocznie, przypadających na każdą złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u jest zobowiązana przedstawić dowód wpłaty za odpady (zaległości w opłatach stanowią podstawę do odmowy przyjęcia odpadów przez pracowników PSZOK-u) oraz dokument tożsamości.