Gospodarowanie odpadami w Gminie Koszarawa w roku 2023

Od stycznia 2023r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy. Przyszłoroczne stawki będą wynosić:

- od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 28 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w budynku, w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym stawka wynosi 24 zł. od osoby miesięcznie (podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w razie braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie wynosić 56,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie),

- od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtowa stawka w wysokości 205 zł. za dany rok kalendarzowy (podwyższona opłata za brak segregacji - 410,00 zł. za dany rok kalendarzowy); w tym przypadku opłata jest regulowana ustawowo,

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, sklepów, gospodarstw agroturystycznych itp.) w zależności od ilości zadeklarowanych pojemników lub worków: za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – 26 zł.
Informujemy, że nie ma obowiązku składania nowej deklaracji odpadowej.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 roku

 

 

 

Miesiąc

Data wywozu odpadów

odpady segregowane i odpady zmieszane

odpady segregowane i odpady zmieszane

Styczeń

13

27

Luty

3

17

Marzec

3

17

Kwiecień

7

21

Maj

5

19

Czerwiec

2

16

Lipiec

7

21

Sierpień

4

18

Wrzesień

8

22

Październik

6

20

Listopad

3

17

Grudzień

8

22

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 1. Obowiązują te same ilości oddawanych do PSZOK-u odpadów jak w roku 2022.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u jest zobowiązana przedstawić dowód wpłaty za odpady (zaległości w opłatach stanowią podstawę do odmowy przyjęcia odpadów przez pracowników PSZOK-u) oraz dokument tożsamości.


Załączniki: