Gospodarowanie odpadami w Gminie Koszarawa w roku 2022

Od stycznia 2022r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy. Przyszłoroczne stawki będą wynosić:

- od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 23 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w budynku (podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w razie braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, będzie wynosić 69,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie). UWAGA! W dalszym ciągu obowiązuje uchwała Rady Gminy dopuszczająca możliwość zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w wysokości 3 zł. od osoby miesięcznie.

- od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  ryczałtowa stawka w wysokości 190 zł. za dany rok kalendarzowy (podwyższona opłata za brak segregacji - 570,00 zł. za dany rok kalendarzowy); w tym przypadku opłata jest regulowana ustawowo.

- od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (z miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, sklepów, gospodarstw agroturystycznych itp.) w zależności od ilości zadeklarowanych pojemników lub worków: za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów – 23 zł.

Informujemy, że nie ma obowiązku składania nowej deklaracji odpadowej.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku

UWAGA! Odpady odbierane będą 2 razy w miesiącu, w piątki.  Odpady segregowane oraz zmieszane należy wystawiać w tym samym terminie.

 

 

 

Miesiąc

Data wywozu odpadów

 

odpady segregowane i  odpady zmieszane

odpady segregowane i  odpady zmieszane

 

Styczeń

7

21

 

Luty

4

18

Marzec

4

18

Kwiecień

8

22

Maj

6

20

Czerwiec

3

17

Lipiec

8

22

Sierpień

5

19

Wrzesień

2

16

Październik

7

21

Listopad

4

18

Grudzień

2

16


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie w Suchej Beskidzkiej przy ul. Przemysłowej 1. Obowiązują te same ilości oddawanych do PSZOK-u odpadów jak w roku 2021. 

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK-u jest zobowiązana przedstawić dowód wpłaty za odpady (zaległości w opłatach stanowią podstawę do odmowy przyjęcia odpadów przez pracowników PSZOK-u) oraz dokument tożsamości.

 


Załączniki: